close
تبلیغات در اینترنت
سبک‌های ناکارآمد تصمیم‌گیری
loading...

دانلود آهنگ جدید موزیک خارجی موزیک ویدیو خارجی جدید

1. سبكهای ناكارآمد تصمیمگیری - تبیان 17 دسامبر 2012 سبك های ناكارآمد تصمیم گیری 4 مورد هستند كه در ذیل به آنها اشاره می شود: 1.سبك تصمیم گیری عجولانه. 2.سبك تصمیم گیری وسواسی. 3.سبك تصمیم  2. مقایسه نگرش های ناکارآمد، اهمال کاری و سبک های تصمیم گیری در معتادان، 30 آوريل 2017 داده هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه اهمــال کاری، پرسشــنامه نگرش هــای ناکارآمــد و پرسشــنامه ســبک های تصمیم گیــری. مسـتقل و تحلیـل واریانـس چنـد  3. مقایسه نگرشهای ناکارآمد، اهمالکاری و سبکهای تصمیمگیری در معتادان زمینه…

سبک‌های ناکارآمد تصمیم‌گیری

حسین بازدید : 0 شنبه 19 آبان 1397 نظرات ()
1. سبكهای ناكارآمد تصمیمگیری - تبیان

17 دسامبر 2012 سبك های ناكارآمد تصمیم گیری 4 مورد هستند كه در ذیل به آنها اشاره می شود: 1.سبك تصمیم گیری عجولانه. 2.سبك تصمیم گیری وسواسی. 3.سبك تصمیم 

2. مقایسه نگرش های ناکارآمد، اهمال کاری و سبک های تصمیم گیری در معتادان،

30 آوريل 2017 داده هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه اهمــال کاری، پرسشــنامه نگرش هــای ناکارآمــد و پرسشــنامه ســبک های تصمیم گیــری. مسـتقل و تحلیـل واریانـس چنـد 

3. مقایسه نگرشهای ناکارآمد، اهمالکاری و سبکهای تصمیمگیری در معتادان

زمینه و هدف: اعتیاد به مواد مخدر یک اختلال مزمن و عودکننده است که پیامدهای منفی فراوانی در پی دارد؛ بنابراین مطالعه حاضر باهدف مقایسه نگرشهای ناکارآمد، اهمالکاری و  

4. مقایسه نگرشهای ناکارآمد، اهمال کاری و سبک های تصمیم گیری در معتادان

عنوان. مقایسه نگرشهای ناکارآمد، اهمال کاری و سبک های تصمیم گیری در معتادان مرد متأهل، با و بدون سابقه عود. پدیدآورنده. حسن آبادی، فاطمه. استاد راهنما. خوش کنش، 

5. سبکهای تصمیم گیری و نگرش به مواد به عنوان پیش بینی کننده های

زمینه: در تمام جوامع نوجوانان آسیبپذیرترین گروه سنی در برابر پدیده اعتیاد هستند. تحقیقات نشان میدهند سبکهای تصمیمگیری و نگرش به مواد نقش مهمی در آمادگی به 

6. معرفی انواع سبک های رهبری؛ سبک رهبری شما کدام یک است؟ | چطور

7 فوریه 2017 محققان دریافتهاند که تصمیمگیری در سبک رهبری اقتدارگرا، بهشدت خالی با این حال، سبک استبدادی معمولا فضایی ناکارآمد و حتی خصمانه بهوجود 

7. تاثیر آموزش آگاهی فراشناختی بر سبکهای تصمیمگیری و تنظیم

ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ. ﺷﻮد آﻧﺎن از ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﺗﺼـﻤﯿﻢ. ﮔﯿـﺮي ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪ در. ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎري. در زﻧــﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼــﯽ و ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ ﺧــﻮد ﻣﻮاﺟــﻪ ﮔﺮدﻧــﺪ. اﮔــﺮ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﻧﻮﺟﻮان، در ﺗﺼﻤﯿﻢ.

8. ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ اوﻟﻴﻪ ﻫﺎي ﻃﺮﺣﻮاره ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ رﻓﺘﺎر ارﺗﺒﺎط ادرا

3 نوامبر 2013 در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻌﺪي اﻓﺮاد ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. (. اﻳﻨﮕﺮام،. اورﺑﻲ، ﻓﻮرﺗﻴﺮ،. ) . ﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺑﺎورﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪ اوﻟﻴﻪ راﺑﻄﻪ.

9. سبکهای تصمیمگیری و الکسی تایمیا: مطالعه ارتباط این دو سازه در یک

مقدمه: با توجه به اینکه مغز و ناحیه پیشانی و بخصوص قشر پره فرونتال در تصمیمگیری نقش پراهمیتی دارند و از طرفی، نقص در کارکرد ناحیه پیشانی در الکسی 

10. تأثیرآموزش تنظیم هیجانی برتکانشگری وسبکهای تصمیمگیری در

چکیده زمینه و هدف: نارساییهای هیجانی و سبکهای تصمیمگیری ناکارآمد در افراد، مشکلاتی را در زندگی روز مره ایجاد نموده که آثار آن تا مدتها ماندگار است. این نارسایی برای 

11. رابطه کامل گرایی با اهمالکاری و سبک های مقابله ای در افراد دچار بیماری

تصمیم گیری مان، اهمالکاری رفتاری لی، سبک های مقابله ای اندلر و پارکر و .. قبلی کامل گرایی و هر یک از سبک های مقابله ای به دو بعد کارآمد و ناکارآمد تقسیم شده اند، 

12. مقايسه نگرش هاي ناكارآمد، اهمال كاري و سبك هاي تصميم گيري در - علم نت

داده ها با استفاده از پرسشنامه اهمال كاري، پرسشنامه نگرش هاي ناكارآمد و پرسشنامه سبك هاي تصميم گيري عمومي جمع آوري شد. داده ها از طريق آزمون t مستقل و تحليل واريانس 

13. تفکر )2( تصمیم گیری

با توجه به انواع سبک های تصمیم گیری، نمونه ای از دو نوع تصمیم گیری با 5. استفاده از بهترین و بدترین . گیری مختلف است. بسیاری از آنها ناکارآمد و .سبک هاست.

14. آﻣﻮزان ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ داﻧﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آ

22 ا کتبر 2017 ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ. .. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و اﺟﺮاي راه ﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه (راه ﺣﻞ ﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎ ﻳﺐ را .. ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ و ﺳﺒﻚ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﻜﺮي.

15. مدیران دانطگاه در های عمومی تصمیم گیری سبک و مقایسه بررسی دانطگاه

وجود ندارد، اما بین مدیران با سوابق گوناگون در سبک تصمیم گیری شهودی تفاوت پیشنهاد می شود که نمونه هایی از تصمیم گیری های کارآمد و یا ناکارآمد شناسایی.

16. بررسی اثربخشی مشاوره گروهی شناختی رفتاری بر افکار ناکارآمد

بررسی رابطه افکار ناکارآمد و سبک تفکر با رضایتمندی زناشویی زوجین شهرستان اثربخشی آموزش مهارت های تصمیم گیری شغلی بر افکار ناکارآمد شغلی و هویت 

17. بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سبکهای مقابلهای

مهارتهای خودمدیریتی فردی، شامل توانایی تصمیمگیری و حل مسأله، آگاهی از آموزش مهارتهای زندگی بر سبک مقابلهای متمرکز بر هیجان (مقابله ناکارآمد) مؤثر است. روش.

18. راشن عبدالهی ,وحیده السادات فرخجسته بررسی رابطه بین سبک زندگی

21 آوريل 2018 بحث بازآفرینی شهری و بافت های ناکارآمد در حوزه اجتماعی مهم . چکیده مقاله: چکیده زمینه و هدف: سبک زندگی روش خاص فرد برای بودن، مقابله کردن، کارکردن یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که سه سبک تصمیمگیری اجتنابی، آنی و 

19. اثربخشی زوجدرمانی هیجان مدار و رویکرد تصمیمگیری مجدد بر تغییر

اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ. زوج. درﻣﺎﻧﯽ. ﻫﯿﺠﺎن. ﻣﺪار. و. روﯾﮑﺮد. ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي. ﻣﺠﺪد. ﺑﺮ. ﺗﻐﯿﯿﺮ. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي. ارﺗﺒﺎﻃﯽ. در ﺳـﺒﮏ. ﻫـﺎ. ي. ارﺗﺒـﺎﻃ. ﯽ. ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ. ﺧﻮد. و. ﺗﺠﺮﺑﻪ. اﺗﻔﺎﻗﺎت. دوران. ﮐﻮدﮐ. ﯽ. در. ﺟﻠﺴﻪ. درﻣـﺎن. ﺎدﯾـ. ﯽﻣ.

20. چگونه با کارمندان ناکارآمد مواجه شویم؟ - برترین ها

20 آگوست 2017 همانطور که میدانید مدیران نمیتوانند کارمندان ناکارآمد و نالایق را در تیم خود تصمیمگیری در مورد استخدام یا اخراج میتواند از نظر احساسی پر تنش 

21. مهارت حل مسئله و تصمیم گیری | مرجع دانلود پاورپوینت - ppt.ir

خانه / علوم انسانی و علوم اجتماعی / سبک زندگی / مهارت حل مسئله و تصمیم گیری. مهارت حل مسئله و تصمیم گیری. D:KAMRANDEMOGOD.BMP فایل در حال آمادهسازی 

22. ساخت و اعتباريابي آزمون اوليه مهارت حل مسئله بر اساس منابع اسلامي

22 فوریه 2017 تصميمگيري، توکل و توسل، ارزيابي فرايند، سبکهاي ناکارآمد عجلهاي و اجتنابي، اعتقاد به آزمايش يا تهديد دانستن مسائل و خوشبيني يا بدبيني.

23. نقش دیدگاه اخلاقی در تعدیل اثر رهبری اصیل بر رفتارهای ناکارآمد حسابر

نقش دیدگاه اخالقي در تعدیل اثر رهبري اصیل بر رفتارهاي ناکارآمد . حسابرسي و همچنین این که رفتار حسابرسان تحت تاثیر سبک رهبري مدیران موسسه حسابرسي importance of ethics, relationships and results in managerial decision making .

24. هفت عادت مشابه در شرکتهای ناکارآمد - همشهری آنلاین

14 نوامبر 2006 در بازنگری اکثر اسناد و گزارشات، دستور زبان، اندازه فونت و سبک و شیوه این سازمانها تصور میکنند که در هر تصمیمگیری، باید یک گروه 30 

25. تاثیر تصمیمات ناکارآمد در کسب و کار - اقتصاد آنلاین

31 ژانويه 2017 ذهن انسان برای تصمیمگیری درست به دنبال مقایسه میگردد و در زمانی که . استفاده میکنند و بر اساس سبک و سطح زندگیشان پول خرج میکنند و در 

26. بررسی تأثیر هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان بر سبکهای تدریس آنان با

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان بر سبک های تدریس آنان در شهرستان و کار، تعاملات، انعطافپذیری، سلامت روان، کاهش افکار ناکارآمد در معلمان دورة ابتدایی، لزوم توجه به .. منطبقپذیری هوش معنوی در فرایند تصمیمگیری.

27. فایل word ارتقاء مهارت هاي تصميم گيري دانش آموزان نوجوان: تاثير

15 سپتامبر 2018 فایل word ارتقاء مهارت هاي تصميم گيري دانش آموزان نوجوان: تاثير آموزش هاي در معرض تصمیم گیری های ناکارآمد هستند (اشتاینبرگ ، 2008؛ فیشهوف، .2008) یک هفته قبل از شروع آموزشها، متغیر وابسته (سبکهای تصمیم گیری) در 

28. شهر گردشگر مُدلی ناکارآمد و بدون رد پای جهانی | پایگاه خبری جماران

4 دسامبر 2017 ایدهای که به زعم برخی کارشناسان داخلی، مُدلی ناکارآمد، مبهم و بدون رد پای آیا برنامههای اجرایی توسعه گردشگری در نظام تصمیمگیری شهر مورد توجه 

29. راهبردهاي مقابله با مشكلات و تعيين همبسته هاي آن در دانش آموزان دختر

نوجوانی مرحلهای حیاتی است با زمینههای جدید و مخاطرهآمیز که نیاز به تصمیمگیری دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین سبک مقابلهای مورد استفاده در دانشآموزان دختر کلاس بیشتر از سبک مراجعه به دیگران استفاده میکردند و از سبکهای کارامد و ناکارامد 

30. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ

ﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ. Life style. 1. ﺁﻟﻔﺮﺩ. (ﺁﺩﻟﺮ. ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺮ. ﻠﻴﺖ ﻛُ:)ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ. ﺑﻲ. ﻓﺮﺩﻱﻭﻫﻤﺘﺎ. ﺯﻧﺪﮔﻲ. ﻫﻤﻪﻛﻪ. ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫ. ﺎﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ. : decision making. 2. ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ. : problem solving. 3. ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼﻕ . ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ. |. ﻛﺎﺭﺑﻪﺑﺎ. ﺑﺮﺩﻥ. ﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎﻱ. ﺩﺭﻭﻧﻲ. ﻣﺜﺒﺖ،. ﺍﺯﻣﺎﻧﻊ. ﻓﻌﺎﻝ. ﺷﺪﻥ. ﺍﻓﻜﺎﺭ. ﻧﺎﻛﺎ. ﺭﺁﻣﺪ. :ﺷﻮﻳﻢ. 1. ﭼﻪﻫﺮ .

31. نسخه چاپی خبر ساخت و اعتباریابی آزمون اولیه مهارت حل مسئله بر اساس

16 ا کتبر 2016 تصمیمگیری، توکل و توسل، ارزیابی فرایند، سبکهای ناکارآمد عجلهای و اجتنابی، اعتقاد به آزمایش یا تهدید دانستن مسائل و خوشبینی یا بدبینی.

32. تصمیم گیری مسیر شغلی مفهومی گم شده در زندگی دانش آموزان ایرانی

هدف از پژوهش حاضر نگرشی متمایز به تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان ایرانی می در این مدل تفکر ناکارآمد و مشکلات پردازش . سبک های موجود در تصمیم گیری.

33. روزنوشته های پرویز درگی دل گفته ها و دل نوشته های معلم بازاریابی

اما آیا تمام سبک های مدیریتی سبک های موفقی هستند و باعث افزایش انگیزه و ارتقاء پیاده نکنیم در اینجا به بررسی سبک های مدیریتی ناکارآمد در سازمان می پردازم. یک مدیر خیلی باید مراقب بود که خوش بینی روی تصمیم گیری نهایی تأثیر نگذارد.

34. از رویکردهای ناکارآمد نظام سلامت تا گردش مالی میلیاردی تحقیقات ژنومیک

13 ا کتبر 2018 بهشتی ضمن انتقاد از رویکردهای سنتی و ناکارآمد بودن آن در نظام سلامت کشور، با و سبک زندگی و همچنین افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه، بر تدوین بسته جامع و دامن زده و تصمیمگیری را به کمیتههای تخصصی مربوطه واگذار کنیم.

35. دانلود کتاب بله یا خیر: راهنمای تصمیم گیری بهتر - یک داستان

5 ژانويه 2018 بله یا خیر: راهنمای تصمیم گیری بهتر - یک داستان. در سال ۱۹۸۶، برایم محرز شد که بسیاری از ما در این کشور مجموعهای از تصمیمات ناکارآمد را اتخاذ 

36. 72 بهزیستی و شادکامی هویت، های سبک بین ۀ رابط دانشگاه در

راهبردهای شناختی ناکارآمد، سبک مقابلهای هیجان مدار، احساس خوشی، میانگین سطح رضایت راهبردهای تصمیم گیری ناسازگارانه، سوء مصرف مواد، بهزیستی روانشناختی 

37. سیستم فاسد و ناکارآمد رژیم گذشته به انقلابیون به ارث رسید - پایگاه

13 ا کتبر 2018 سیستم فاسد و ناکارآمد رژیم گذشته به انقلابیون به ارث رسید تا روزی که شایستهسالاری بر نظام تصمیمگیری حاکم نباشد تغییری رخ نخواهد داد و .. سعی کند سطح و سبک زندگیاش در حد متوسط جامعه باشد و در میان مردم تنفس کند.

38. بررسي شيوه هاي مديريت و رهبري آموزشي

تصميم گيري از مهم ترين وظايف مدير آموزش به شمار مي رود،. زيرا برآورده كردن هدف . تصميم گيري غير اثربخش از سوي مديران آموزشي ناكارآمد ميسر. گردد، آنگاه مشخص 

39. متن کامل (PDF)

نلرش ناكارآمد، تحريف شناختي، دشواري تنظيم هيجان، سوء. مصرف مواد .0 . هاي ناكارآمد و سبک Decision-making deficits, linked to a dysfunctional ventromedial.

40. بررسی عملکرد ناکارآمد سیلیکون ولی در مقابله با نفرت پراکنی در

10 دسامبر 2017 به علاوه، در مورد اینکه به چه کسی میتوان در مورد تصمیمگیری اعتماد کرد هم جای سؤالاتی برای او وجود داشت. مککارتی در یکی از پستهایش اینگونه 

41. خبرگزاری سلامت

10 ا کتبر 2016 افراد معمولا سبک های تصمیم گیری مختلفی دارند که می توان آنها را به چهار . های تصمیم گیری ناکارآمد از فرآیند گام به گام حل مساله استفاده کنید.

42. اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر راهبردهای مقابلهای در والدین ک

رضايت از فرآيند تصمیم گیری امری ضروری است راه حل های مختلف را ارايه می د هند ، تصمیم گیری ناکارآمد اصلی د ر حل مشکل و يافتن آن ها د ر اعضای .. مقايسه اثربخشی د رمان حل مسئله د ر د انشجويان افسرد ه با سبک های نشخوار ذهنی و توجه برگرد 

43. بهره وری نیروی انسانی - مدیریت منابع انسانی

9- سبك و روش مديريت: 15 . که بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و عملکرد رابطه معناداری وجود دارد. . آنها را مورد سنجش قرار دهد و از آن بعنوان معياري جهت اصلاح روشهاي ناكارآمد استفاده نمايد. . ميتوانند در انتخاب سبك مديريتي تاثيرگذار باشند .

44. مسئولان ناکارآمد و اشرافی شناسایی خواهند شد/ چرا باید رهبری به جای

31 مارس 2018 مسئولان ناکارآمد و اشرافی شناسایی خواهند شد/ چرا باید رهبری به جای اساسی در رویه ها، تصمیم گیری ها، سبک زندگی و رفتار خود بعمل آورند. رهبری 

45. اثربخشی آموزش مهارت های تصمیم گیری شغلی بر خودکار آمدی تصمیم

هدف این پژوهش بررسی نقش سبک های فرزندپروری، خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی و اثربخشی آموزش مهارت های تصمیم گیری شغلی بر افکار ناکارآمد شغلی و هویت 

46. مهارت تصمیمگیری و برنامهریزی - روزنامه جام جم

یکی از مسائلی که میتواند مانع برنامهریزی دقیق شود نداشتن مهارت تصمیمگیری است. ذهن خود مرور میکنیم را حتما ثبت کرده و بهدنبال ریشه افکار ناکارآمد خود باشیم. افکار منفی ریشه در خانواده و سبک زندگی و اطرافیان دارد و قبل از شناسایی لازم است 

47. معلمان ناكارآمد محصول سيستم آموزشی ناكارآمد - فرهنگ امروز

15 ژوئن 2016 و افراط ميشوند مراجع قانوني و تصميمگيري و تصميمسازي و قانونگذاري و نظارت كمتر . وحشتناك است اين تصميم كه معلم ناكارآمد را در دوره ابتدايي كه فنيترين طراحي نكنيم خود اين سبك حذفي در آينده مشكلات جديدي ايجاد خواهد كرد.

48. سبک های تصمیم گیری | مرکز مشاوره تخصصی مبنا

به صورت کلی توصیه میشود، با تقویت راهبردهای هوشیار و ارادی مانند مهارتهای کنار آمدن (Copping) زمینه را برای بروز عوارض نامطلوب مکانیزمهای دفاعی ناکارآمد و 

49. متن کامل (PDF) - طلوع بهداشت یزد

5 ا کتبر 2015 ذﻫﻨﻲ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺪار و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار و در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻮﻟﻔـﻪ. ﺑﻠﻮغ ﻓﻜﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دو ﺳﺒﻚ ﻫﻴﺠﺎن .. ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ از ﺳﺒﻚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﻫﻴﺠﺎن ﻣﺪار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﺠﺎن. ﻫﺎ و ﺗﻼش ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ آﮔﺎﻫﻲ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻫﻨ.

50. مقایسه نگرش های ناکارآمد، اهمال کاری و سبک های تصمیم گیری در معتادان،

30 آوريل 2017 داده هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه اهمــال کاری، پرسشــنامه نگرش هــای ناکارآمــد و پرسشــنامه ســبک های تصمیم گیــری. مسـتقل و تحلیـل واریانـس چنـد 

51. سبکهای تصمیم گیری و نگرش به مواد به عنوان پیش بینی کننده های

زمینه: در تمام جوامع نوجوانان آسیب‌پذیرترین گروه سنی در برابر پدیده اعتیاد هستند. تحقیقات نشان می‌دهند سبکهای تصمیم‌گیری و نگرش به مواد نقش مهمی در آمادگی به 

52. ارتباط بین سبک های تصمیم گیری مربیان با میزان رضــــایت مندی و

ابزار مورداستفاده شامل پرسشنامه سبک تصمیمگیری اسکـــات و بروس، پرسشنامه تحلیل رفتگی ورزشکاران رادک و اسمیت؛ همچنین پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران 

53. تاثیر آموزش آگاهی فراشناختی بر سبک‌های تصمیم‌گیری و تنظیم

ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ. ﺷﻮد آﻧﺎن از ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﺗﺼـﻤﯿﻢ. ﮔﯿـﺮي ﻧﺎﮐﺎرآﻣـﺪ در. ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎري. در زﻧــﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼــﯽ و ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ ﺧــﻮد ﻣﻮاﺟــﻪ ﮔﺮدﻧــﺪ. اﮔــﺮ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﻧﻮﺟﻮان، در ﺗﺼﻤﯿﻢ.

54. تأثیرآموزش تنظیم هیجانی برتکانشگری وسبکهای تصمیمگیری در

چکیده زمینه و هدف: نارسایی‌های هیجانی و سبک‌های تصمیم‌گیری ناکارآمد در افراد، مشکلاتی را در زندگی روز مره ایجاد نموده که آثار آن تا مدت‌ها ماندگار است. این نارسایی برای 

55. معرفی انواع سبک های رهبری؛ سبک رهبری شما کدام یک است؟ | چطور

7 فوریه 2017 محققان دریافته‌اند که تصمیم‌گیری در سبک رهبری اقتدارگرا، به‌شدت خالی با این حال، سبک استبدادی معمولا فضایی ناکارآمد و حتی خصمانه به‌وجود 

56. ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ اوﻟﻴﻪ ﻫﺎي ﻃﺮﺣﻮاره ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ رﻓﺘﺎر ارﺗﺒﺎط ادرا

3 نوامبر 2013 در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻌﺪي اﻓﺮاد ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. (. اﻳﻨﮕﺮام،. اورﺑﻲ، ﻓﻮرﺗﻴﺮ،. ) . ﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺑﺎورﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪ اوﻟﻴﻪ راﺑﻄﻪ.

57. تفکر )2( تصمیم گیری

با توجه به انواع سبک های تصمیم گیری، نمونه ای از دو نوع تصمیم گیری با 5. استفاده از بهترین و بدترین . گیری مختلف است. بسیاری از آنها ناکارآمد و .سبک هاست.

58. مدیران دانطگاه در های عمومی تصمیم گیری سبک و مقایسه بررسی دانطگاه

وجود ندارد، اما بین مدیران با سوابق گوناگون در سبک تصمیم گیری شهودی تفاوت پیشنهاد می شود که نمونه هایی از تصمیم گیری های کارآمد و یا ناکارآمد شناسایی.

59. سبک های رهبری - دفتر مشاوره و پژوهش بصیر

در سیر تطور رهبری سازمانی انواع زیادی از سبک‌های رهبری شناسایی شده است که هر یک نظامی این سبک رهبری مناسب است و مزایایی مانند سرعت در تصمیم‌گیری و قدرت 

60. Strategies for Coping with Problems and Determination of Their

ناکارامد به میزان مساوی استفاده می کردند. مخاطره آمیز که نیاز به تصمیم گیری دارد و با عواقب. ناشی از آن در گروه اخیر بیشتر از سبک مقابله ناکارآمد گزارش نموده.

61. از رویکردهای ناکارآمد نظام سلامت تا گردش مالی میلیاردی تحقیقات

13 ا کتبر 2018 از رویکردهای ناکارآمد نظام سلامت تا گردش مالی میلیاردی تحقیقات ژنومیک تغییرات ایجاد شده در سبک زندگی و الگوی بیماری‌ها، نمی‌توان با منابع محدود و .. ماجراها دامن زده و تصمیم‌گیری را به کمیته‌های تخصصی مربوطه واگذار کنیم.

62. بررسی عملکرد ناکارآمد سیلیکون ولی در مقابله با نفرت‌ پراکنی در

10 دسامبر 2017 به علاوه، در مورد اینکه به چه کسی می‌توان در مورد تصمیم‌گیری اعتماد کرد هم جای سؤالاتی برای او وجود داشت. مک‌کارتی در یکی از پست‌هایش اینگونه 

63. مسئولان ناکارآمد و اشرافی شناسایی خواهند شد/ چرا باید رهبری به جای

31 مارس 2018 مسئولان ناکارآمد و اشرافی شناسایی خواهند شد/ چرا باید رهبری به جای اساسی در رویه ها، تصمیم گیری ها، سبک زندگی و رفتار خود بعمل آورند. رهبری 

64. بهره وری نیروی انسانی - مدیریت منابع انسانی

9- سبك و روش مديريت: 15 . که بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و عملکرد رابطه معناداری وجود دارد. . آنها را مورد سنجش قرار دهد و از آن بعنوان معياري جهت اصلاح روش‌هاي ناكارآمد استفاده نمايد. . مي‌توانند در انتخاب سبك مديريتي تاثيرگذار باشند .

65. اثربخشی آموزش مهارت های حل ‌مسئله بر راهبردهای مقابله‌ای در والدین ک

رضايت از فرآيند تصمیم گیری امری ضروری است راه حل های مختلف را ارايه می د هند ، تصمیم گیری ناکارآمد اصلی د ر حل مشکل و يافتن آن ها د ر اعضای .. مقايسه اثربخشی د رمان حل مسئله د ر د انشجويان افسرد ه با سبک های نشخوار ذهنی و توجه برگرد 

66. بررسي شيوه هاي مديريت و رهبري آموزشي

تصميم گيري از مهم ترين وظايف مدير آموزش به شمار مي رود،. زيرا برآورده كردن هدف . تصميم گيري غير اثربخش از سوي مديران آموزشي ناكارآمد ميسر. گردد، آنگاه مشخص 

67. معلمان ناكارآمد محصول سيستم آموزشی ناكارآمد - فرهنگ امروز

15 ژوئن 2016 و افراط مي‌شوند مراجع قانوني و تصميم‌گيري و تصميم‌سازي و قانونگذاري و نظارت كمتر . وحشتناك است اين تصميم كه معلم ناكارآمد را در دوره ابتدايي كه فني‌ترين طراحي نكنيم خود اين سبك حذفي در آينده مشكلات جديدي ايجاد خواهد كرد.

68. روزنامه‌نگاری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مثلاً، روزنامه‌نگاران ایالات متحده آمریکا سابقاً از سبک هرم وارونه برای نگارش گزارش خود، لیپمن معتقد بود که عموم از طریق رای خود بر تصمیم‌گیری نخبگان تأثیر می‌گذارند. .. case against bloggers · سخت و زیان‌آوری شغل خبرنگاری مبهم و ناکارآمد  

69. تصمیم گیری برای طلاق و اعلام آن - آلامتو

18 مه 2018 تصمیم گیری برای طلاق و اعلام آن:به گزارش آلامتو و به نقل از سپیده گاهی به شکلی بسیار ناکارآمد و به عنوان مثال با اوقات تلخی، کناره‌گرفتن از 

70. انگیزش در سازمان و راه های ایجاد انگیزه در کارکنان - LinkedIn

4 ژوئن 2017 الف- مدیریت مشارکتی: افراد در تصمیم‌گیریها مشارکت می کنند، یعنی زیر . اجرای چنین برنامه هایی باعث می شود که رفتار های ناکارآمد کاهش یابد و به وضعیت موجود و سبک های کسب و کار وغیر قابل پیش بینی شدن فضای حاکم بر 

71. مدیریت تعارض و راهبردهای مرتبط - مجله پیاورد سلامت - Tums

روﻳﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن از راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ . ﺗﻌـﺎرض ﻛﺎرآﻣـﺪ ﻳـﺎ ﺳـﺎزﻧﺪه و ﺗﻌـﺎرض ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪ ﻳـﺎ .. ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪه و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي را ﺑﻬﺒـﻮد. ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ. ). 34(.

72. تردید عاملی برای عدم موفقیت در تصمیم گیری - تبیان

30 دسامبر 2017 موجب تردید در تصمیم گیری توسط مدیران شرکت‌ها شده و موفقیت کاری را به خودشان را حفظ کنند، منابعی از تصمیم گیری‌های آهسته و ناکارآمد هستند.

73. دانلود کتاب بله یا خیر: راهنمای تصمیم ‌گیری بهتر - یک داستان

5 ژانويه 2018 بله یا خیر: راهنمای تصمیم ‌گیری بهتر - یک داستان. در سال ۱۹۸۶، برایم محرز شد که بسیاری از ما در این کشور مجموعه‌ای از تصمیمات ناکارآمد را اتخاذ 

74. سرپرست دانشگاه آزاد: مدیران ناکارآمد برکنار شدند - عصر خبر | خبر

به گزارش ایسکانیوز به اعتقاد پزشکان در چند سال اخیر سبک زندگی نامناسب باعث . و اعتبار اصلاح طلبان است و معنای مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و یا 

75. اصل مقاله (392 K) - مجله مطالعات آموزش و یادگیری

تحصیلی و سازگاری، تغییر سبک اسناد، کاهش افکار ناکارآمد حرفه ای گزارش شده است یادگیری، دانش آموزان را در تصمیم گیری بهتر یاری می دهد (براون و لنت، ۲۰۰۸).

76. اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه

بررسی رابطه بین سبک دلبستگی ایمن ناایمن با طرحواره های ناکارآمد درکارمندان .. الگوهای شخصیت پنج عاملی در دانشجویان و رابطه آن با سبک های تصمیم گیری.

77. بررسی نقش میانجی‌گریِ سبک‌های تصمیم‌گیریِ عقلایی و شهودیِ

تابش، فهیمه و زارع، حسین (1391)، تأثیر آموزش مهارت­های هوش هیجانی بر سبک­های تصمیم­گیری عقلایی، شهودی، اجتنابی، وابسته و آنی، مجلۀ علوم رفتاری0.دورۀ6. ش4.

78. تصمیم‌ گیری چیست و عوامل موثر بر آن کدامند | چطور

برخی افراد تصمیم گیری را با جست‌وجویی بی‌پایان برای اطلاعات بیش‌تر یا مشورت گرفتن از افراد دیگر، به تعویق می‌اندازند.

79. بررسی رابطه ی مهارتهای ذهن آگاهی با سبک‌های تصمیم‌گیری

بررسی رابطه ی مهارتهای ذهن آگاهی با سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران دانشگاه صنعتی مالک اشتر

80. سبک‌های ناکارآمد تصمیم‌گیری

تصمیم گیری یکی از مهمترین مراحل ازدواج محسوب می شود. اما برخی به جای تصمیم گیری درست و عاقلانه از برخی سبک های اشتباه استفاده می نمایند.

81. سبک ها و نظریات تصمیم گیری و مشارکت با تشریح تصمیم گیری

اهمیت تصمیم گیری به حدی است که برخی از صاحب نظران نظیر سایمون فرایند تصمیم گیری را با مدیریت یکی دانسته و تمام کار گروه‌های مدیریت را در قالب تصمیم گیری بیان می‌کند (سایمون، ۱۳۷۱).

82. بررسی رابطه بین سبکهای تصمیم‌گیری مدیران با میزان خلاقیت و

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری مدیران با خلاقیت و مدیریت مشارکتی در مدارس متوسطه اول شهرستان سنندج است. روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران مقطع

83. پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی | انجمن پرسشنامه ایران

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری - انگلیسی; پرسشنامه اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری بر سبکهای تصمیم گیری مادران در قبال فرزندانشان

84. رابطه ی سبک های تصمیم گیری مدیران با جوسازمانی، اهمال کاری

مقایسه سبک های تصمیم گیری و سبک های اسنادی و بررسی رابطه آنها در مردان معتاد و غیر معتاد. مجله اعتیاد و سلامت ، 3، 4-3.

85. انواع سبک های تصمیم گیری - چگونه تصمیم بگیریم؟

سبک های مختلف تصمیم گیری و تاثیر آنها بر زندگی تصمیم گیری تکانه‌ای: تکانه به زبان خیلی ساده یعنی هیجانهای زودگذر و شدید که آدم را به کاری وامیدارد.

86. بررسی رابطه بین سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران در سازمان

تصمیم‌گیری به عنوان جوهره اصلی فعالیت‌های مدیران در تمامی وظایف آن‌ها از اهمیت به‌سزایی برخوردار است‌. مدیران سبک تصمیم‌گیری خود را با توجه به عوامل مختلف فردی‌، سازمانی و محیطی انتخاب می‌کنند‌.

87. انواع تصمیم گیری؛ چگونه بهترین روش را برای خود انتخاب کنیم

سبک تصمیم‌گیری هر فرد تأثیر بزرگی روی سودمندی تصمیمات او و روابطش دارد. این یعنی انواع تصمیم گیری افراد، سبک‌های مدیریت و رهبری آنها را تعیین می‌کند.

88. مقاله ISI : نقش سبک های تفکر در خودکارآمدی تصمیم گیری حرفه

نقش سبک های تفکر در خودکارآمدی تصمیم گیری حرفه ای در بین دانشجویان دانشگاه دانلود مقاله + سفارش ترجمه دانلود مقاله ISI انگلیسی

89. پرسشنامه سبک های تصمیم خرید ، پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

سبک­ تصمیم­ گیری خرید مصرف‌کننده بعنوان یک جهت‌گیری ذهنی است که رویکرد مصرف‌کننده را در تصمیم‌گیری و انتخاب محصول مورد نظر مشخص می‌کند.در واقع سبک تصمیم­ گیری مصرف­ کننده به یک الگو یا

90. بررسی رابطه بین سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران در سازمان

تصمیم‌گیری به عنوان جوهره اصلی فعالیت‌های مدیران در تمامی وظایف آن‌ها از اهمیت به‌سزایی برخوردار است‌. مدیران سبک تصمیم‌گیری خود را با توجه به عوامل مختلف فردی‌، سازمانی و محیطی انتخاب می‌کنند‌.

91. پرسشنامه مدیریتی سبک های عمومی تصمیم گیری اسكات و بروس

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسكات و بروس. پرسشنامه سبك هاي عمومي اسكات و بروس (1995) مشتمل بر 25 سوال با طیف لیکرت مي باشد. به منظور سنجش هر يك از سبك هاي تصميم گيري در اين پرسشنامه 5 سوال اختصاص داده شده است.

92. دانلود پرسشنامه استاندارد سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری توسط اسکات و بروس (1995) تهیه و تدوین شده است. این پرسشنامه مشتمل بر 25 سئوال و 5 سبک تصمیم‏گیری می باشد که عبارتند از :سبک تصمیم‏گیری آنی ، سبک تصمیم‏گیری اجتنابی ، سبک تصمیم‏گیری عقلانی

93. پرسشنامه سبک تصمیم گیری کلی - دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت

پرسشنامه سبک تصمیم گیری کلی . هدف پرسشنامه : بررسی سبک تصمیم گیری کلی. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.

94. مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های تصمیم گیری (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های تصمیم گیری (فصل دوم پایان نامه) در 25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

95. 15روش در تصمیم گیری منطقی

‌تصمیم‌گیری بخش مهمّی از زندگی را تشکیل می‌‌دهد، ما هر روزه خود بارها مجبور به تصمیم‌گیری‌های کوچک و بزرگ هستیم.

96. آرشیوهای پرسشنامه تصمیم گیری,پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم

برچسب: پرسشنامه تصمیم گیری,پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری ,دانلود پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) (gdms)

97. مقاله گزیده مدیریت / سبک تصمیم گیری مدیران مجرب

مدیران همه‌روزه تصمیم می‌گیرند، اما شیوه تصمیم‌گیری در درازای عمر شغلی آن‌ها یکسان نیست و به ‌ شدت عوض می‌شود. وقتی انسان در پست‌های پایین‌تر کار می‌کند، عمل و اقدام بر فکر و تصمیم سبقت می‌گیرد.

98. دانلود مقاله : سبک های تصمیم گیری مصرف کننده و رفتار خرید

سبک های تصمیم گیری مصرف کننده و رفتار خرید بازار : ساخت تئوری با استفاده از تجزیه و تحلیل اکتشافی داده ها و روش مقایسه ای

99. پایان نامه تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد

1 - بین سبک های تصمیم گیری مدیران تفاوت وجود دارد . 2 - بین تصمیم گیری مدیران زن و مرد تفاوت وجود دارد . 3 - بین تصمیم گیری مدیران دارای سوابق مختلف تفاوت وجود دارد . 1

100. تأثیر نوگرایی مصرف‌کنندگان بر سبک‌های تصمیم‌گیری خرید

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد نوگرایی شناختی با سبک تصمیم‌گیری خرید «حساس به کیفیت عالی و کمال‌گرا» و نوگرایی احساسی با سبک تصمیم‌گیری خرید «حساس به برند»، «نوجو و مدگرا» و «در جست‌و‌جوی

101. پرسشنامه سبک های تصمیم خرید ، پرسشنامه سبک های تصمیم خرید

سبک­ تصمیم­ گیری خرید مصرف‌کننده بعنوان یک جهت‌گیری ذهنی است که رویکرد مصرف‌کننده را در تصمیم‌گیری و انتخاب محصول مورد نظر مشخص می‌کند.در واقع سبک تصمیم­ گیری مصرف­ کننده به یک الگو یا

102. بررسی رابطه بین سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران در سازمان

تصمیم‌گیری به عنوان جوهره اصلی فعالیت‌های مدیران در تمامی وظایف آن‌ها از اهمیت به‌سزایی برخوردار است‌. مدیران سبک تصمیم‌گیری خود را با توجه به عوامل مختلف فردی‌، سازمانی و محیطی انتخاب می‌کنند‌.

103. پرسشنامه مدیریتی سبک های عمومی تصمیم گیری اسكات و بروس

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسكات و بروس. پرسشنامه سبك هاي عمومي اسكات و بروس (1995) مشتمل بر 25 سوال با طیف لیکرت مي باشد. به منظور سنجش هر يك از سبك هاي تصميم گيري در اين پرسشنامه 5 سوال اختصاص داده شده است.

104. دانلود پرسشنامه استاندارد سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری توسط اسکات و بروس (1995) تهیه و تدوین شده است. این پرسشنامه مشتمل بر 25 سئوال و 5 سبک تصمیم‏گیری می باشد که عبارتند از :سبک تصمیم‏گیری آنی ، سبک تصمیم‏گیری اجتنابی ، سبک تصمیم‏گیری عقلانی

105. پرسشنامه سبک تصمیم گیری کلی - دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت

پرسشنامه سبک تصمیم گیری کلی . هدف پرسشنامه : بررسی سبک تصمیم گیری کلی. نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات زیر با توجه به طیف بیان کنید.

106. مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های تصمیم گیری (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های تصمیم گیری (فصل دوم پایان نامه) در 25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

107. 15روش در تصمیم گیری منطقی

‌تصمیم‌گیری بخش مهمّی از زندگی را تشکیل می‌‌دهد، ما هر روزه خود بارها مجبور به تصمیم‌گیری‌های کوچک و بزرگ هستیم.

108. آرشیوهای پرسشنامه تصمیم گیری,پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم

برچسب: پرسشنامه تصمیم گیری,پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری ,دانلود پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) (gdms)

109. مقاله گزیده مدیریت / سبک تصمیم گیری مدیران مجرب

مدیران همه‌روزه تصمیم می‌گیرند، اما شیوه تصمیم‌گیری در درازای عمر شغلی آن‌ها یکسان نیست و به ‌ شدت عوض می‌شود. وقتی انسان در پست‌های پایین‌تر کار می‌کند، عمل و اقدام بر فکر و تصمیم سبقت می‌گیرد.

110. دانلود مقاله : سبک های تصمیم گیری مصرف کننده و رفتار خرید

سبک های تصمیم گیری مصرف کننده و رفتار خرید بازار : ساخت تئوری با استفاده از تجزیه و تحلیل اکتشافی داده ها و روش مقایسه ای

111. پایان نامه تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد

1 - بین سبک های تصمیم گیری مدیران تفاوت وجود دارد . 2 - بین تصمیم گیری مدیران زن و مرد تفاوت وجود دارد . 3 - بین تصمیم گیری مدیران دارای سوابق مختلف تفاوت وجود دارد . 1

112. تأثیر نوگرایی مصرف‌کنندگان بر سبک‌های تصمیم‌گیری خرید

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد نوگرایی شناختی با سبک تصمیم‌گیری خرید «حساس به کیفیت عالی و کمال‌گرا» و نوگرایی احساسی با سبک تصمیم‌گیری خرید «حساس به برند»، «نوجو و مدگرا» و «در جست‌و‌جوی

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 193
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 65
 • باردید دیروز : 3
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 65
 • بازدید ماه : 107
 • بازدید سال : 256
 • بازدید کلی : 256